logo-ucimse.cz
obl?ben? přidat k oblíbeným
zprávy |jazykové vzdělávání |profesní vzdělávání |informační gramotnost |soft skills |EU fondy |návody |celoživotní učení |přijímací řízení |zájmové vzdělávání |
učímse.cz > dokumenty > Platové tabulky ve školství
Získej bonus s novým účtem

Platové tabulky ve školství

redakce - 02. 02. 2009
(Oživeno 1.1.2011, odkaz na aktuální tabulky pro pracovníky ve školství na konci článku)

I ve státním školství se vychází z dokumentu Nařízení vlády č. 564/ 2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, tedy tzv. Platové tabulky. Tento dokument stanovuje kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd, způsob zařazování do platových tříd, podmínky pro určení započitatelné praxe, podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy, stupnice platových tarifů, výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.

kvalifikacni predpoklady

Zařazení zaměstnance do platové třídy
- podle nejnáročnější práce, která je po zaměstnanci požadována. Zařazení prací do platových tříd je uvedeno v katalogu prací (nařízení vlády č. 469/2002 Sb.).

Pro zařazení do příslušné platové třídy je nutné splňovat potřebné vzdělání, ale i zde jsou možné výjimky stanovené v nařízení vlády. Například když zvláštní právní předpis vyžaduje pro výkon některých prací nižší vzdělání, nebo zaměstnanec dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu požadované práce a je starší 50 let, nebo zaměstnanec zahájil studium. Další možností pro zaměstnavatele, který nemůže obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání a na kterého nelze uplatnit uvedené výjimky, je výjimečné zařazení do platové třídy nejvýše na dobu 4 roků.

Zařazení zaměstnance do platového stupně - zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy podle započitatelné praxe a podle míry jejího zápočtu. V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce.

V daném rozsahu praxi za výkon vojenské základní (náhradní) služby. Maximálně 6 let za dobu mateřské, další mateřské nebo rodičovské dovolené.

Ze započtené praxe je nutno provést odpočty , které jsou uvedené výše v tabulce. Zásadní novinkou je to, že zaměstnanci, který nezískal započitatelnou praxi (vlivem odpočtů) a dostal se do tzv. minusové praxe, se o minusovou praxi prodlužuje doba pro postup do nejbližšího platového stupně. V případě, že zaměstnanec dosáhl vyššího vzdělání, praxe se přepočte a zaměstnanec se případně přeřadí do vyššího platového stupně.

Platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl dané započitatelné praxe.

Platový tarif - zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnic uvedených v příloze nařízení vlády. Stupnice je složena z 16 platových tříd (zařazení práce do platové třídy) a z 12 platových stupňů (podle započitatelné praxe). Stupnice jsou tři. První - tzv. základní pro dělníky, THP. Druhá například pro pedagogy, sociální pracovníky, pracovníky sociální péče a nově pro výchovné pracovníky ve ZZ (např. v psychiatrických léčebnách) a pro vedoucí zaměstnance v zařízení sociálních služeb, jestliže je po těchto zaměstnancích v rámci téhož pracovního poměru, vedle výkonu řídící funkce, požadován i výkon činnosti sociálního pracovníka. Třetí například pro zdravotnické pracovníky, kteří vykonávají zdravotnické povolání.

Zvláštní způsob určení platového tarifu některým zaměstnancům - pro zaměstnance zařazené do první až páté platové třídy. Zaměstnavatel může přiznat zaměstnanci platový tarif v rozpětí od 1. - 12. platového stupně příslušné platové třídy za podmínky, že okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem.

Zaměstnavatel, který je zdravotnickým zařízením a poskytuje zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat (v kolektivní smlouvě), popřípadě nově za podmínek uvedených v § 305 odst. 1 zákoníku práce stanovit (ve vnitřním předpisu), způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do šesté a vyšší platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí - 400 až 1 400 Kč měsíčně podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů (prostředí je vymezeno nařízením vlády pro zaměstnance, kterým je přiznán plat i mzda).

Zvláštní příplatek - je stanoven pro příslušnou skupinu prací. Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení. Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině:I. skupina 400 až 1000 Kč - například: práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu, provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby.

II. skupina 600 až 2000 Kč - například: přímá pedagogická činnost v zařízeních sociálních služeb pro osoby mentálně nebo tělesně postižené, soustavné poskytování zdravotní péče na operačních sálech, anesteziologických odděleních, jednotkách intenzivní péče, na onkologických odděleních, soustavné poskytování přímé zdravotní nebo obslužné péče osobám ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení, v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování dementních osob, tělesně nebo mentálně postiženým.

III. skupina 1000 až 4000 Kč - například: poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

IV. skupina 1500 až 6000 Kč

V. skupina 2000 až 8000 Kč.

Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu.

Přechodná a závěrečná ustanovení - podle nařízení se ke dni nabytí jeho účinnosti určí plat také zaměstnancům, jejichž pracovní poměr vznikl před 1. lednem 2007, což znamená, že se všem zaměstnancům bude i přepočítávat praxe pro zařazení do platových stupňů.

STUPNICE PLATOVÝCH TARIFŮ pro pedagogické pracovníky

(Například: pedagogický pracovník, nebo pracovník který vykonává výchovnou, vzdělávací, konzultační a další odbornou činnost ve zdravotnických zařízeních, zdravotnický pracovník, který vykonává pedagogickou činnost, výzkumný a vývojový pracovník, pracovník v sociálních službách, sociální pracovník nebo vedoucí zaměstnanec v zařízení sociálních služeb, jestliže je po něm v rámci téhož pracovního poměru, vedle výkonu řídící funkce, požadován i výkon činnosti sociálního pracovníka)

tabulka skolstvi

Oživeno 1.1.2011: aktuální platové tabulky najdete z d e


listvyhledávání

listreklama

pracovník v sociálních službách, povinný kurz pro vás
listpersonalista.comlistzajímavosti odjinud

MDŽ 2024: Výstava Praha feministická. Místa, kde se psala historie.

Srdečně zveme na výstavu “Praha feministická. Místa, kde se psala historie”. Bude zahájena vernisáží v předvečer MDŽ, ve čtvrtek 7... více

Průzkum ukázal, že lidé milují nákupní centra - developeři musí myslet především na dopravní dostupnost

Advokátní kancelář Taylor Wessing si nechala zpracovat průzkum, který se týkal obliby nákupních center a důvodů, proč je právě nej... více

Obavy z „elektrosmogu“ v domácnosti nejsou na místě, určitá opatrnost však ano

Škodlivý vliv elektromagnetického záření z elektrických rozvodů a domácích elektrospotřebičů na lidské zdraví, který se nepřesně o... více

Souboj elektřiny a vodíku: Zvítězí technologie, která se dříve zbaví provozních omezení

I když je elektromobilita aktuálně nejdůležitějším trendem v automobilovém průmyslu, budoucnost možná patří vodíkovým palivovým čl... více
listnejčtenější články

listučímse.cz doporučuje
Výpočet čisté mzdy 2024
Jaké jsou změny v roce 2024 ve výpočtu čisté mzdy? Víte, kolik budete brát? Nechte si mzdu výpočítat naší kalkulačkou.
www.mzdova-kalkulacka-2024.cz
Výpočet nemocenské
Víte, kolik budete brát, když budete stonat? Pro výpočet zdarma klikněte zde.
www.vypocet-nemocenske.cz
Seznam všech škol v ČR
Největší databáze škol v ČR, která obsahuje velice populární a přehledný seznam všech středních škol, ale i jiných.
www.seznamskol.eu


listčtenáři doporučují